Heit en Mem

mom

HeitenMem.nl is yn 2007 betocht troch meiwurkers fan de Afûk, mei as doel oansteande en jonge âlders te ynformearjen oer it meartalich opfieden. Begjin 2010 is de webside fernijd. Yntusken is de webside útgroeid foar âlders mei bern fan 0 oant en mei 12 jier en is der folle mear te lêzen as de foar- en neidielen fan meartalich grutbringen. No't sûnt 2009 de webside in eigen magazine as partner krigen hat, libbet HeitenMem.nl mear dan oait.

Hulp nodig of vragen?