Tomke

fam

It Tomke-projekt is in Frysk lêsbefoarderingsprojekt foar pjutten yn Fryslân, dat yn mienskiplik oparbeidzjen troch in tal ynstellings organisearre wurdt. De koördinaasje fan it hiele projekt is yn hannen fan de Afûk (Carolien Hoekstra) en de Bibleteekservice Fryslân (Gertrud Palstra). Sjoch foar mear ynformaasje oer de Afûk op www.afuk.nl en oer de Bibleteekservice Fryslân op www.bibliotheekservice-fryslan.nl of gean nei: www.tomke.nl.

Hulp nodig of vragen?