Voor beroepskrachten

teaching

Kindzorg is gezinszorg

Maar weinig mensen zijn zich ervan bewust dat ernstig zieke kinderen tegenwoordig niet meer per se in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Door verbeterde medische thuiszorgtechnologie zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om ernstig zieke kinderen thuis te behandelen en te verplegen. Dit geldt niet alleen voor kortdurende zorg. Zo kunnen ook kinderen die 24 uur per dag afhankelijk zijn van beademing dit thuis krijgen en zelfs voor chemotherapie hoeven kinderen tegenwoordig niet meer naar het ziekenhuis. Dit betekent dat de kans groot is dat er ook in uw gemeente kinderen wonen die verpleegkundige zorg thuis ontvangen. Deze verschuiving van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis sluit aan bij de maatschappelijke tendens om mensen, en dus ook kinderen, zo veel als mogelijk thuis te behandelen en te verplegen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Wat gaat  er met deze kinderen gebeuren in 2015?

De doelgroep ernstig zieke kinderen in uw gemeente maakt geen deel uit van de transitie naar de Wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo). Staatssecretaris Van Rijn heeft bepaald dat de verpleegkundige zorg aan kinderen, de zogenoemde
‘Intensieve KindZorg (IKZ)’ vanaf 2015 wordt verankerd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat deze verpleegkundige zorg wordt losgekoppeld van de Wmo betekent echter niet dat ernstig zieke kinderen in uw gemeente uw aandacht niet nodig hebben.

Wat betekent dit voor uw gemeente? Ernstig zieke kinderen bevinden zich in een medisch traject waarbij de nadruk ligt op genezen en overleven. Zij vallen daarbij onder eindverantwoordelijkheid
van de kinderarts. Hierdoor is de huisarts niet of nauwelijks betrokken bij de
ontwikkeling van het kind, wat tot gevolg heeft dat ernstig zieke kinderen vrijwel niet in aanraking komen met de reguliere instanties in uw gemeente zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daar zou normaal gesproken een kinddossier voor hen worden aangemaakt. Dat dit bij ernstig zieke kinderen niet gebeurt, is  verontrustend. Dit betekent  namelijk dat veranderingen in  ontwikkeling en  gedrag  van het  kind alleen  kunnen worden gerelateerd  aan  medische factoren en bijvoorbeeld niet aan veranderende omstandigheden in het gezin.

Kindzorg is gezinszorg

Door de transitie van jeugdzorg naar de Wmo realiseert u zich als bestuurder waarschijnlijk als geen ander dat kinderen deel uitmaken van een gezin. Een gezin waarvan de kinderen normaal gesproken naar school gaan of genieten van de kinderopvang en waarbij ouders werken en ‘s avonds een uurtje gaan sporten. Ouders met een ernstig ziek kind zijn dikwijls zwaarder belast dan ouders van gezonde kinderen. Een kind dat ouders vijftien keer per nacht uit hun slaap haalt, constant moet braken en alle aandacht opeist, vergt enorm veel van het ouderschap. Hierdoor ervaren ouders, naast normale opvoedkwesties, vaak meer knelpunten in de opvoeding van het zieke kind en zijn broertjes en zusjes.  Er zijn ouders die de verpleegkundige zorg goed aankunnen. Er zijn echter ook gezinnen waarbij de draaglast vele malen groter is  dan de draagkracht die het gezin ervaart. In het ergste  geval schiet de draagkracht van het gezin zodanig tekort dat dit kan uitmonden in kindermishandeling.

Waarvoor hebben wij u nodig?

KinderThuisZorg  is  een  organisatie die door heel  Nederland specialistische kinderverpleegkundige zorg aan ernstig zieke kinderen biedt. Dit is georganiseerd in tientallen kinderwijkteams waarbij verpleegkundigen  ook in uw gemeente bij kinderen thuis, op de kinderopvang, op school of bijvoorbeeld bij opa en oma komen om de specialistische  verpleegkundige zorg te verlenen. De verpleegkundige zorg is echter niet hun grootste uitdaging. De sociale aspecten daaromheen wel. Dikwijls komen onze verpleegkundigen in aanraking met gezinnen die ontwricht zijn en waarvan kinderen verwaarloosd zijn of mishandeld worden doordat de draaglast in het gezin zoveel groter is dan de draagkracht die het gezin ervaart om met de situatie om te gaan. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ernstig zieke kinderen in uw gemeente te beschermen tegen mishandeling en verwaarlozing. Dit vraagt niet om een verandering in de kostenstructuur of het aangaan van contracten, maar wel om samenwerking tussen uw gemeente en KinderThuisZorg. Samenwerking is nodig om deze, veelal kwetsbare gezinnen, beter op weg te kunnen helpen in het aanspreken van hun eigen kracht om zo de kinderen in het gezin te beschermen. KinderThuisZorg zet zich graag in om samen met bijvoorbeeld het Centrum Jeugd en Gezin dit doel te bereiken.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd  in een samenwerking tussen uw gemeente en KinderThuisZorg? Neemt u dan contact op met mevrouw N. Neeleman, adjunct- directeur van KinderThuisZorg via ons (algemene) telefoonnummer 088-0200700 of via e-mail: n.neeleman@kinderthuiszorg.nl.

Hulp nodig of vragen?